Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Yeni Üyeler için Forumu Kullanma Kýlavuzu
Welcome, Guest. Please login or register.
22 Oct 2021 - 20:30:31
batug.com forum sayfalari  |  Pano  |  Forum Kurallarý  |  Topic: Yeni Üyeler için Forumu Kullanma Kýlavuzu 0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Pages: [1]
Author Topic: Yeni Üyeler için Forumu Kullanma Kýlavuzu  (Read 100477 times)
BabyShaq
Yönetici
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 8.095View Profile
« on: 14 Jul 2005 - 23:38:21 »

Foruma bir heyecanla üye olup,her yere mesaj yazmak hevesiyle yanýyorsan arkadaþým önce bi destur çek.Bu forumun 4 senedir faaliyet gösterdiðini unutma ve öncelikle kafana göre topic açma.Malum açmak istediðin topik büyük ihtimalle bi yerlerde gizli.Önce bi forumda ara,bulamadýn mý?O zaman açmadan önce topic'in gerekliliðini bir Admin,Yönetici,Moderatör veya 6.Adam'lara "açabilir miyim" sorusunu yönelterek test et.Çünkü yeni üyesin ve kurallarý okudun(okumadýysan bir koþu oku!).Yeni üyeye 1 ay topic açmak yasak...

Topic'leri okudun,bi topic'te takýldýn,bir þeyler karalamak istiyorsun.Öncelikle þunu bil ki bu forumun diðerlerinden farký,konularýn belirli bir seviyenin altýna düþmeden tartýþýldýðý bir ortam olmasýdýr.Fikrini belirtirken insanlara sataþmadan,açýk seçik ve mümkünse yarým yamalak cümlelerle anlatma(Kimse sana kompozisyon yaz demiyor.Ama sululuðun da bokunu çýkarma).

Çoðu silinen mesajýnýn nedeni(ki bu no post yemenin de en güzel nedeni) içinin boþ olmasýdýr.Örneðin;

"MVP kim olur?" topic'indesin ve cevap vermek istiyorsun.Buyur ver ama bu cevabýn ad soyaddan ibaret olmasýn.Bi sebep göster."Bence Allen Iverson olur" diyeceðine "Bence Allen Iverson olur çünkü bu sezon takýmýný zirveye taþýdý,kiþisel istatistiklerini geliþtirdi,yerleri sildi,bizim eve temizliðe geldi,Stern'e bira ýsmarladý" gibi örnekler ver ki niye böyle düþündüðünü bilelim.Daha açýklayýcý olmak bakýmýndan bir örnek daha vermek gerekirse:

"Takýmýn ihtiyacý olan mevkiiler" gibi bir topic'tesin.Buraya "4 numaraya ihtiyacýmýz var ve Sura gitmeli yeni gard gelmeli" yazma."Sura takýma beklenen katkýyý yapamýyor,tempoyu ayarlamadýðý ve savunma yapmadýðý için biran önce trade edilmeli.4 numaradaki adamlarýmýn üç tanesini toplasan bir tane adam etmeyeceði için bu mevkiye hem blok gücümüzü arttýracak hemde ribaundlarda katký yapacak Stromile Swift gelmeli" yaz ki senin bu iþten anladýðýný görelim,yazdýklarýna saygý gösterelim ve bizim farklý bir görüþümüz varsa üslubuna uygun tartýþalým.

Mesajlarýný yazarken Edebiyat sýnavýnda kompozisyon yazar modunda olmaný hiçbirimiz istemeyiz.Tabii ki yeri geldiðinde sadece geyik olsun diye post'lar atýlabilir.Ama her þeye espri yapýcam her posta espri sýkýþtýrýcam kaygýsý içerisinde olma.Zira hoþ karþýlanmaz.

Bunun dýþýnda mesajlarýnýn Çöp Kutusu'na postalanmasýnýn ve No Post almanýn diðer büyük bir nedeni de yazdýðýn þeyin dayanaðýnýn olmamasý olabilir.Örneðin "Jüride Nash'in adamlarý vardý bu yüzden MVP'yi aldý" dersen birisi çýkýp sana "Jüride baban mý vardý ulan" derse kýzma.Bir þeyi söylüyorsan dayanaðý olsun.Bi makaleden ya da bir kaynaktan bu duyumu aldýðýný belirt.Yoksa hem laf yersin hem post'un silinir,hem de forum ahalisi sana gözüyle güler.

Biliyorum çok uzadý ve sýkýldýn.Ama bi kere ýkýnýp sýkýnýp oku ki 2 No Post'tan sonra üyeliðinin silinmesini engelle.Onun dýþýnda bir de þunlara göz atarsan fena olmaz:

-Forumu Okey'e 4.arar gibi maç yapmaya adam aramak için kullanma.Maç yapmak için adam da arayabilirsin ama forumu kullanma amacýn bu olmasýn.
-Chat yapar gibi mesaj yazma."Slm" yerine "Selam","Mrb" yerine "Merhaba" yazarsan çok þey kaybetmezsin.
-Yalnýzca smiley ile cevap verme.
-"105 cm sýçrýyorum,106 cm ile dünya rekoruna adayým" gibi post'larýn hiçbirimizi ilgilendirmez.
-"Boyumu uzatýcam ne yapabilirim?" sorusunu doktorlara sor."Smaç basýcam,bunun tekniði nedir?" sorusunu aklýn varsa hiç sorma.
-Bi zahmet önceden yazýlmýþ entryleri elinden geldiðince okumaya çalýþ. "Robert Horry ile Will Smith ne kadar benziyorlar hiç fark ettiniz mi" diye mesaj atma komik duruma düþersin, utanýrsýn.

Son olarak,bu mesajýn 10 emir gibi yazýldýðýna bakma.Þurada yazýlan herþeyin aramýzda kalabilmen ve ortama akabilmen için sana birer ufak tüyo olduðunu unutma.Bir de Allah aþkýna 1 kere kurallarý oku(Bu mesajý buraya kadar okumaya tahammül edebildiysen ilk sýnavý baþarýyla geçtin sayýlýr).

Forum Yönetimi
« Last Edit: 15 Jul 2005 - 04:47:37 by jason » Logged
BabyShaq
Yönetici
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 8.095View Profile
« Reply #1 on: 14 Oct 2005 - 19:44:51 »

Tüm ısrarlara rağmen kuralları okumayıp,sürekli aynı yanlışları yapanlara No Post cezaları uygulamaktayız.Cezaların,performansa göre dağılımı aşağıdaki şekildedir:

- Gereğinden büyük avatar (enine 120,boyuna 170 piksel) veya imza (enine 500,boyuna 120 piksel) kullananlara 1 gün No Post,
- 1 aylık üyelik süresi dolmadan yeni topic açanlara 3 gün No Post,
- Kurallara aykırı şekilde (siyaset-futbolla ilgili, küfürlü veya hakaret içeren...) mesaj atanlara 1 hafta No Post,
- 1 hafta içinde 5 veya daha fazla mesajı silinen üyelere 1 hafta No Post cezası uygulanacaktır.

Aldığı uyarı veya cezaya rağmen aynı hatayı 2.kez yapanların cezası 2'ye katlanacaktır,3.kez olması durumunda ise üyenin üyeliği silinecektir.

Forum Yönetimi
« Last Edit: 23 May 2008 - 23:40:59 by BabyShaq » Logged
BabyShaq
Yönetici
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 8.095View Profile
« Reply #2 on: 21 Feb 2006 - 02:29:02 »

Arkadaþlar,Forum Yönetimi olarak son dönemde "Video Linkleri" topiðinin tabiri caizse "Kral TV Ýstek Hattý'na" dönüþtürülmesinden büyük rahatsýzlýk duyuyoruz.Bu yüzden size daha öncede yaptýðýmýz, fakat son kez yapacaðýmýz bu uyarýnýn yapýlmasý uygun görüldü.

Öncelikle, foruma yeni gelen arkadaþlarýn henüz ilk mesajlarýnda "bu veya þu video var mý?" diyerek giriþ yapmalarý en büyük sýkýntýmýz.Tabii henüz forumumuza ve mevzu bahis topiðe bir katkýsý olmayan üye arkadaþlarýn da bu tip istekleri tarafýmýzca olumsuz karþýlanmakta ve kendilerine karþý negatif bir yargý oluþmaktadýr.Elbette arkadaþlarýmýzýn,onlar için gerçekten önemli bazý istekleri olabilecektir ama bunlar da örneðin ödevi veya arþivi için çok önemli eksikler olmasý durumunda buraya yazýlmasý gerekmektedir.Burada asýl görev sorumsuzca istek yapan arkadaþlar kadar,onlara iyi niyetle yardýmcý olmaya çalýþan arkadaþlara düþmektedir.Lütfen sizler de bu tip anlamsýz isteklere aldýrýþ etmeyiniz.Baþta belirttiðimiz durumlara uyulmamasý durumunda öncelikle istek ve varsa cevaplarýnýn silinmesine ve iþin dozu kaçarsa da topiðin kilitlenmesine kadar giden önlemler alýnacaktýr.Bunu aramýzdan kimsenin isteyeceðini düþünmediðimizden bu son uyarýmýzý özellikle dikkate alacaðýnýzdan eminiz.

Ayrýca torrent linkleri için istek yapan arkadaþlarýnda http://bt.davka.info/ adresinden mevcut tüm torrent linklerini takip edebileceklerini belirtir ve bundan sonra bu konuda da istek yapýlmamasýný öneririz.Anlayýþýnýz için teþekkürler...

Forum Yönetimi
« Last Edit: 8 May 2006 - 22:06:56 by BabyShaq » Logged
BabyShaq
Yönetici
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 8.095View Profile
« Reply #3 on: 8 May 2006 - 01:54:51 »

Ýmzayý deðiþtirmek/userbar eklemek

"-Modify Profile-Forum Profile Information-Signature:" kýsmýna aþaðýdaki kodu ekleyip,kurallara uygun olmasý þartýyla istediðiniz imzayý kullanabilirsiniz.

Code:
[img]buraya eklemek istediðiniz imzanýn linkini yazýyorsunuz[/img]

Daha sonra "Change Profile" butonunu týklýyorsunuz.

Gürkan'ýn yapmýþ olduðu imzalara batug.com fotoðraf albümü'nden ulaþabilirsiniz.

Mesajlara resim eklemek
Mesaj ikonlarýndaki 2.satýr,2.sýradaki ikonu() týklayýp köþeli parantezin içinde kalan yerlere istediðiniz resmin linkini yazýyorsunuz:

Code:
[img]buraya resmin linkini yazýyorsunuz[/img]

Resim internette deðil de PC'nizdeyse upload için bu linki kullanabilirsiniz.
Mesajý düzenlemek

Düzenlemek istediðimiz mesajýn üzerindeki veya simgelerini kullanarak mesajýnýzý tekrar düzenleyebilirsiniz.
Baþka bir mesajdan alýntý yapmak

Alýntý yapmak istediðiniz mesajýn üzerindeki simgesini týklayýp,mesajýn sonuna istediðiniz cevabý yazabilirsiniz.
Gizli link eklemek

Öncelikle bilmeyenler için yazayým,gizli link böyle bir þey oluyor
Code:
[url=buraya linki yazýyorsunuz]bu kýsma ise istediðiniz metni yazýyorsunuz[/url]

Mesajdaki resime link eklemek


Code:
[url=buraya yönlendirmek istediðiniz linki yazýyorsunuz][img]buraya da resmin linkini yazýyorsunuz[/img][/url]
« Last Edit: 11 Jun 2006 - 21:06:01 by BabyShaq » Logged
BabyShaq
Yönetici
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 8.095View Profile
« Reply #4 on: 21 Mar 2007 - 02:34:54 »

- Gereðinden büyük avatar(enine 120,boyuna 170 piksel) veya imza (enine 500,boyuna 120 piksel) kullananlara 1 gün No Post,
Bundan sonra uygunsuz avatar ve imzalarda No Post yerine avatar,imzanýn yanlýþ olduðunu belirten bir resim ekleyeceðiz.Yine de siz avatar-imzanýzý kontrol edin,inatla üstüste kurallara aykýrý resim ekleyenlere No Post vermek zorunda kalabiliriz.

Forum Yönetimi
Logged
BabyShaq
Yönetici
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 8.095View Profile
« Reply #5 on: 18 Sep 2007 - 23:55:48 »

Aldýðý uyarý veya cezaya raðmen ayný hatayý 2.kez yapanlarýn cezasý 2'ye katlanacaktýr,3.kez olmasý durumunda ise üyenin üyeliði silinecektir.
Arkadaþlar, ne yazýk ki No Post cezasýnýn zaman zaman yetersiz kaldýðýný görüyoruz. An itibariyle tüm kurallarýn okunduðunu farzedip, küçük bir temizlik operasyonu baþlatýyoruz. Bu kapsamda uyarý yapýlmaksýzýn ve No Post'a baþvurulmaksýzýn bazý üyelikler silinebilir. Forumu yeterince tanýmýyorsanýz, mesaj yazarken daha dikkatli olmanýzý ve kurallarý tekrar okumanýzý tavsiye ediyoruz.

Forum Yönetimi
Logged
Pages: [1]
batug.com forum sayfalari  |  Pano  |  Forum Kurallarý  |  Topic: Yeni Üyeler için Forumu Kullanma Kýlavuzu « previous next »
    Jump to: