Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Favori kitaplarýnýz?
Welcome, Guest. Please login or register.
19 Oct 2021 - 16:09:06
batug.com forum sayfalari  |  Basketbol Dýþý  |  Kültür - Sanat  |  Edebiyat  |  Topic: Favori kitaplarýnýz? 0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Pages: 1 ... 49 50 51 [52]
Author Topic: Favori kitaplarýnýz?  (Read 238974 times)
Ilkkan
Sr. Member
****
Offline Offline

Posts: 947


View Profile
« Reply #765 on: 6 Feb 2015 - 06:21:49 »

benim þu üstteki listedeki kitaplarý her türlü okuyabilirsin. zamanýnda çok saðlam araþtýrmalar yapýp hazýrlamýþtý. özellikle üst sýradakiler daha bi güzel.
Logged

BlackandWhite
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1.307


Sefasini surduk;cefasini cekeriz


View Profile
« Reply #766 on: 9 Feb 2015 - 10:36:05 »

Cok tesekkur ederim tavsiyeleriniz icin.
Murat Mentesin tum kitaplarini okudum cidden guzeldir. diger onerdiginiz romanlara bakacam
Keza ilkkan hocnainda listesindne arak yapmistim
Lakin su ara daha cok rus ve iran tarihine merak saldim.Onla alakali kaynaklar ariyorum diger sipariste onlarada bakacam
Logged

<br /><br /><br />
Sheed
Yönetici
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1.777


View Profile WWW
« Reply #767 on: 11 Feb 2015 - 00:38:52 »

yazýhane kitabý çýkýyor, þimdiden favorim oldu: http://yazihaneden.com/kitap/

:shamelessselfpromotion:

batuð abi'nin önsözü:

Quote
açýlýþ sayfasýndan batýya doðru ikinci durakta, posta kutumdan sonraki köþenin hafif baþýnda... yukarýlarda; göðe bakar gibi yapýnca tam karþýya düþüyor.
sanki havada asýlý duruyor, aslýnda yavaþça geçiyor. renkleri var. zeplin gibi birþey. onu, yollarý kesiþen birilerinin amatör ruhlarý uçuruyor.
ýslýkla haberleþiyorlar, dikkatle dinleyince uzaktan duyuluyor, rüzgârýn altýnda, gürültünün yanýnda. gülmeleri aðlamalarý, kýzmalarý düþünmeleri ýslýkla.
veletliklerini burda saklýyorlar... oyun oynuyorlar, zamanda geziyorlar, düðüm çözüyorlar, söküp dikiyorlar, sýrf spor olsun diye.
ara sýra mutlaka uðrar, ferah bahçesinde iki tek atarým. eski mahalleye dönmüþ gibi olurum; müzik kýyak, kimsenin cebi yok, sesler derin, sözler yazý. ölümsüzler çay demliyor, vakit çardaðýn altýnda uyukluyor.
yazýhaneye kafanýn serbest tarafýyla girilebilir. oradan hangi âleme çýkýlýr, belli deðil. çünkü kiþiye göre deðiþir. sabit olan, iyi bir yazýnýn yol arkadaþlýðý.
"iyi yazý, zihnin nefesidir" demiþ ukalânýn teki. sadece kiþisel, tekil bir durum sanýlmasýn diye, iþi büyütebiliriz bence: iyi yazý, paradigmanýn gazýdýr. (paradigmadan kastým, birazdan okuyacaðýnýz açýlýþ makâlesinde, kaan'ýn basketbol felsefesi üzerinden dünya savaþ tarihini özet geçerken eksen olarak kullandýðý meta kavramýnýn ta kendisi. yordam ile racon sentezi bir halt iþte. dilimizdeki anlaþýlýr ifadesi yazýya baþlýk olmuþ zaten.)
özetle, iyi yazý hem teoriye katkýdýr, hem pratiðe... bireysel boyuta da uðramak gerekirse, yalnýzlýða bire birdir (en az iki eder), hayal gücünü harekete geçirip güçlendirir, baþka iyi yazýlar okumaya ve hattâ yazmaya teþvik eder, zenginleþtirir (paradigma;-).
iyi bir yazýdaki herhangi herþeyin arasýnda, yazanýn yalýn hâli vardýr. okuyanýn gelecek zamandaki hâli de.
kitaba gelince... harika bir cihazdýr: iyi yazýyla çalýþýr, elektrik-pil istemez, takým oyunu gerektirir, telepatiktir, ne mesâfe tanýr, ne de zaman... akar, doldurur, doyurur, çoðaltýr, kafayý bir güzel parlatýr. insan artýk kendinin dýþýndadýr. daha fazladýr.
daha fazla uzatacak deðilim, elinizde iþte bu çeþit birþey var...
ortak bir gülümseme; ýslýkla çalýnan hâtýralar; gözyaþýndan gökkuþaðý.
kardeþlerle dolu bir fotoðraf; el yapýmý hikâyeler; spor olsun diye yazýlmýþ içten yazýlar.
parçalý bulutlu havada bir zeplinin geçiþi.
yalnýzlýðýn çözülüþü.
...
nasýl büyüdük? böyle büyüdük. iþte böyle!
...
hepsi bir takým oyunu... ve özgürlük çoðul bir his.
kendinizden dýþarý buyrun. yalnýz deðilsiniz.


batuð evcimen
ocak 28, 2015 - adatepe
Logged

H.S.Celik
Jr. Member
**
Offline Offline

Posts: 427


View Profile
« Reply #768 on: 11 Feb 2015 - 05:17:45 »

Hayýrlý olsun Smiley

ve BlackandWhite rica ederim Wink
Logged
Sekerford
þampiyon
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 5.989


Forum Raþidi


View Profile
« Reply #769 on: 26 Jan 2018 - 19:30:42 »

Çok güzel iki kitabý yeni bitirdim arkadaþlar bütün herkese de tavsiye ederim;

Birincisi Latin Amerikanýn Kesik Damarlarý - Eduardo Galeano

Ýkncisi Latin Amerikanýn Devrimci Tarihi - yazarýný hatýrlayamýyorum la neydi hah Özgür Uyanýk

"Ülkeyi bitirdik de Latin Amerika mý kaldý amk?" demeden okumanýz gerekiyor. Ülke siyasetimizin ve Dünya piyasasýnýn kontrolünü ve neler döndüðünü az buþuk daha iyi kavramamýz baþka ülke tarihlerini incelememiz ile mümkündür.

Daha önce buraya Tarih kýsýmý açtým biliyorsunuz. Niçin açtým? Çünkü güzel ülkemizde biz niçin eðitimsiz kaldýk, osmanlý devleti niçin yýkýldý, tarikatlarýn kaynaðý nereden geliyor, nasýl müslüman olduk, müslümanlýðýn adetleri neydi, türklüðün adetleri neydi, benzerlikler nedir vs vs. bunlarý öðrenmek için baya araþtýrma yaptým. Artýk iþi bitirdiðimi düþünürken yeni bir kapý açýlýyor ve yeni þeyler öðreniyordum.

Mesela tarihe sadece siyasi arenadan baktýðýmý fark ettim. Onun ile savaþtýk, bunun ile anlaþtýk, bu þunun ayaðýný kaydýrdý, bu ülke bize saldýrdý vs. vs. anlatýlan þeyler siyasi tarihi biçimlendirir ve bu tarih iktidar koltuðunun anlatým diliyle bize gösterilir. Yani ne demek istiyorum?

Kanuni Sultan Süleyman 400 bin kiþilik ordu ile Avrupa içerilerine hareket ediyor diyelim. Biz tarihte bu sayýlara çok takýlýyoruz. O tarih ve ordu kuvveti muazzam olmak ile beraber daha mini bir düzeni görmezden gelmekteyiz. Orduya alýnan askerler nereden gelmektedir? Gerçekten askerlik yapmak istiyorlar mý? Ordu nasýl beslenir nasýl hareket eder? Savaþmadýðý zaman bu kadar insan ne yer? vb. sorular ordu ile ilgili bilinmesi çokta önemli olmayan ama bilindiði zaman da akýlda kalýcý deðerler býrakan þeyleri oluþturur.

Peki bu hareket ordusu ve ihtiþamýný para ile ödüyorlardý (Duka Altýn veya gümüþ) Peki bunlar nasýl kazanýlýyordu? Ganimet yaðma ve vergi. Ganimet ve yaðma nasýldý? Peki vergi kimlerden alýnýyordu? Erzurumun daðýndaki köylüden sefer için alýnan vergilerden memnun muydu? Ýsyanlar ve biz bunlara Celali isyanalrý diyoruz ünlüdür. Ondan evvel Kanuni zamanýnda yaþanan büyük Anadolu göçü ve köylerin boþlamasýný okumak çok güzel fikir yürütülmesini saðlýyor. Görüyorsunuz ki Kanuni Süleyman zamanýnda ihtiþamlý devlet ihtiþamý ile halkýn üzerine basmakta ve aslýnda devlet büyük bir çöküþe adým adým yaklaþmakta. Biz buna Ýktisadi Tarih bakýþ açýsý diyoruz.

Sonuçta bunlara ek olarak yine toplumun kültürü, yaþayýþý, ne yediði, neye güldüðü, sanata nasýl baktýðý vs. þeylere de Kültürel Tarih bakýþ açýsý diyoruz. Ýþte bu üçünün harmanlamasý ile tarihte neyin ne olduðunu tam olarak anlayabiliriz.

"Anlasak ne olacak amk?" diyen arkadaþlarým. Anlamak günümüz Türkiye ve gündem analizlerinde bize yardýmcý olacak. Biz bu anlamamýzý da krallarýn, padiþahlarýn lordlarýn tarihi bakýþýyla yapmayacaðýz. Unutmayýn ki topluma yani halkýna dayanmayan bir devlet, halkýný savaþta ölecek barýþta saðýlacak hayvan gören bir anlayýþla yürütülen iktidar yýkýlmaya mahkumdur ve ne acýdýr ki sömürdüðü halkýný da peþinden götürmektedir.

Ülke topraklarýnda yaþayan bütün insanlarýmýzýn, genç olarak tanýmladýklarýmýz ve biz genç orta yaþ kuþaðýnýn bunlarý bilmesi ve gelecek nesillere bunlarý anlatmasý çok önem arz etmektedir. Gördüðüm kadarýyla (elbette benim öngörüm) çok zor þartlara gireceðimiz bir 30 yýl önümüzde durmaktadýr.

Ülke insanlarý geliþmiþliði araba, telefon, köprü falan zannetmektedir. Basit matematik hesaplarýný bile görmek istemeyen, yaþadýðý geliþmiþliðin sadece bir çýkar pazarý tarafýndan yaratýldýðýnýn farkýnda olmayan bu toplumun geleceði yoktur arkadaþlar.

Evet kürsüye çýkmýþ atýp tutan adamlar gibi yine uzun yazdým ama bunlarý bilmemiz gerekiyor. Ýþte Dünya küresel sömürgeciliðinin güney amerika ayaklarýný sade bir dille yansýtan iki kitap karþýnýzda durmaktadýr. Alýp okuyun ve notlar alarak okuyun. Arkadaþlarýnýza anlatýn ve araþtýrýn. Milliyetçilik diye ABD ajanlarýnýn kontgerillarý nasýl yetiþtirdiðini, nasýl askeri darbeler ile ülkelerin aydýnlarýný katlettiðini, satýn alýnan hükümetlere güç vererek nasýl yeraltý ve üstü zenginliklerini ele geçirdiklerini görün.

Küçük dünyamýza "Türkiye ile uðraþýyorlar" dediðimiz olgularýn aslýnda bütün sömürge ülkelerde yýllardýr devam ettirilidiðini anlamamýz ve bunun sonuçlarýný deðerlendirmemiz gerekiyor.

1980-90 arasý kuþaktan olan çoðu arkadaþýmýz her hangi bir siyasi bakýþ açýsýndan uzak yetiþtirildi. Çünkü ülkeler böyle dizayn edildiler. Biz kuþak olarak bunu kýrmaz isek gelecek ciddi anlamda büyük felaketlere gebedir.

Yine uzun bir yazý ile foruma katkýda bulunmak istedim. Umarým okunur.
Logged

Pages: 1 ... 49 50 51 [52]
batug.com forum sayfalari  |  Basketbol Dýþý  |  Kültür - Sanat  |  Edebiyat  |  Topic: Favori kitaplarýnýz? « previous next »
    Jump to: