Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Latest posts of: HaliTT
Welcome, Guest. Please login or register.
19 Oct 2021 - 16:07:19
  Show Posts
Pages: [1] 2 3 4 ... 243
1  Basketbol Dýþý / Teknoloji / Re: Ýyi Web Siteleri on: 5 May 2015 - 15:44:21
Divxzevki gittiðinden beri düzgün Türkçe çizgi film ve Türk filmi indirecek site bulamýyorum. Öneri var mý?
2  Basketbol Dýþý / Serbest Kürsü / Re: Ölüm on: 2 Oct 2014 - 12:53:57
Beyler þimdi facebook'da gördüm. Ozan'ýn babasý vefat etmiþ...
Allah rahmet eylesin
3  Pano / Duyurular ve Ýstekler / Re: Baba Oluyorum on: 8 Sep 2014 - 16:27:56
Tebrikler Kerem, Allah hayýrlýsý ile kucaðýnýza almayý nasip etsin...

Unutma; oðlan olunca mavi giydiriliyor, pembe deðil Wink
4  Basketbol Dýþý / Teknoloji / Re: Playstation ve diðer konsollarla ilgili herþey(oyunlar, teknik bilgiler vs...) on: 29 Aug 2014 - 13:48:09
PS3-PS4 deðiþimi ile ilgili görüþleriniz nedir?
- Bu deðiþikliði yapmaya deðer mi? Yeni oyunlar (Fifa15, PES15 vs) sadece PS4 için mi çýkacak?
- PS3 oyunlarýný PS4'te kullanabiliyor muyuz?
- PS3 kollarýný PS4'te kullanabiliyor muyuz?
- Move kollarý ve oyunlarý PS4'te çalýþacak mý?
- PS4'ün ya da oyunlarýnýn Amerika veya Dubai'den vs alýnmasý sorun yaratýr mý?
5  Basketbol Dýþý / Teknoloji / Re: Elektronik aletler, vs. on: 29 Aug 2014 - 13:43:24
Selam millet,

Evdeki bir odayý sinema odasý gibi deðerlendirmeyi düþünüyoruz. Bu sebeple Tv-Media Playerdan film izlemek ve Playstation oynamak gibi ulvi görevlerde çýtýný çýkarmayacak, güzel ve net bir görüntü verecek, maç izlerken ya da PS oynarken bizi üzmeyecek, fiyatý da 3000-3500TL'yi geçmeyecek bir projeksiyon arýyorum. Bu konuyla ilgili fikir ve cihaz önerilerinizi yazarsanýz sevinirim...
Projeksiyonu düz beyaz duvara yansýtmayý düþünüyorum...

Ayrýca bu oda için iyi ses verecek, ortalama bir ses sistemi kaç watt olmalýdýr? Öneri var mý?
6  Basketbol Dýþý / Serbest Kürsü / Re: Hangi Araba??? on: 25 Aug 2014 - 13:02:24
Bizim arabalar pert olduktan sonra yeni iki tane aldýk Gökhan. Bir tane daha ix35 aldýk, ben de bir Freemont buldum temiz, þimdilik onunla takýlýyorum... Yeni XC-90 çok cazip gözüküyor ama muhtemelen fiyatý da bir o kadar dudak uçuklatacak cinsten olacak...

Yavuz Amerikan bulabileceðin Ankara, Ýzmir ve Ýstanbul var sadece, oradakiler de artýk bu arabalarýn zevk için alýndýðýnýn farkýnda ve fiyatlarý yüksek tutuyorlar...
Bence sen sizin orada, köylerde vs araba araþtýr. Biz burada Nizip'in bir köyünde 1939 Opel Kapitan bulduk, adamýn tek derdi arabanýn bahçesinden gitmesi Smiley
Hayýrlýsýyla Mercedes'in restorasyonu biterse, buna geçme gibi bir planýmýz var... O yüzden hiç aklýna gelmeyecek yerlerde, enteresan arabalar karþýna çýkabiliyor...

Dýþarýdan araba getirme sakat iþ, bizim araba için gelen 200Euroluk motor parçasýna muhteþem gümrüðümüz 750Euro vergi çýkardýðý için arabanýn komplesine ne vergi çýkartýrlar Allah bilir...
7  Basketbol Dýþý / Serbest Kürsü / Re: Hangi Araba??? on: 21 Aug 2014 - 15:12:29
Hayýrdýr Yavuz, klasik araba mý getirticen???
8  Pano / Duyurular ve Ýstekler / Re: Biz Evleniyoruz !!! on: 17 Jun 2014 - 15:04:20
Tebrikler Smiley
9  Basketbol Dýþý / Televizyon / Re: Game of Thrones on: 15 Apr 2014 - 13:19:46
Yüreðim soðudu, içimin yaðlarý eridi, valla çok güzel oldu. Ohhh iyi oldu Cheesy
10  Basketbol Dýþý / Serbest Kürsü / Re: Kalmasýn Adabazar on: 27 Mar 2014 - 13:00:36
Çok direkt bir yaklaþým olmuþ Cheesy
11  Basketbol Dýþý / Teknoloji / Re: Elektronik aletler, vs. on: 18 Feb 2014 - 12:47:42
Gökhan,
LG'nin gözlükleri pilsiz doðrudur ama aðýrlýk farký neredeyse kalmadý. Benim 3 sene önce aldýðým 3d gözlük ile, babamlara yeni aldýðýmýz samsungun yanýnda verilen gözlüklerin birbirleriyle alakasý yok. Yeniler çok hafif ve eskisi gibi aðrý yapmýyor...

Volkan,
Bu tv olayýný birkaç ay önce çok fazla araþtýrdým; bulduðum sonuç þuydu:
Media Player ve Smart özellikleri þu anki tvlerin olmazsa olmazlarý; ancak Samsung ve LG dýþýndakiler bu konularda oldukça zayýflar. Sony'nin 10-15bin TL'lik tvleri bile çoðu mkv görüntüde problem çýkardý. Sharp düþünüyordum ama onda da mkv dosyalarý okurken zorlanma ve yavaþlama gördüm. Bende LG ve Samsung arasýnda kaldým ve araþtýrmaya baþladým.
LG'nin 2013 Led panellerinin (LA serisi) tamamýnda vertical banding denen dikey bir çizgilenme problemi olduðunu öðrendim... Bu sorunu kendi gözümle birkaç tvde de gördüm, donanýmhaberi incelersen birçok kiþi de bu problemle karþýlaþmýþ. Ýlk önce tv deðiþtirme sonra tamamen iadeye kadar gitmiþler.
Eminim ki 2014de bu problemi çözmeye çalýþacaklardýr ancak henüz piyasada hala eski paneller dolaþtýðýndan Samsung almak bence en mantýklýsý. Ben babamlara bir tane Samsung 46F6650 Led, bir tane de LG 50PH670S plazma aldým. Ýkisi de güzel, eðer led düþünüyorsan o modeli öneririm...
12  Basketbol Dýþý / Serbest Kürsü / Re: Ýþ on: 27 Dec 2013 - 12:46:20
En son Þeker'in servis olayýný okumuþtum burada, meðer ne derin mevzulara girilmiþ Smiley
Bana göre bir insan "günlük ihtiyaçlarýmý karþýlayacak birini istiyorum, annem-babamla yaþamak istemiyorum" diye evleniyorsa hiç evlenmesin zaten. Böyle bir mantýk olmaz, olmamalý da... Çünkü sen böyle bir mantýkla yaklaþýrsan, karþýdaki de  sana "baþýmý sokacak, bir evim olsun, ben de ailemle yaþamiyim, þu çocukla ayný evde takýlýrýz iþte" düþüncesiyle gelir.
Bana göre bir insan hayatý paylaþmak istediði için, sevdiði insanla yerleþik düzene geçmek istediði için, kendi ailesine/çocuklarýný sahip olmak istediði için evlenir. En azýndan benim düþüncem buydu ve kararýmdan da son derece memnunum.
2 çocuk babasý ve yaklaþýk 6,5 yýllýk evli bir adam (evet artýk adam olduk) olarak evliliðin kesinlikle korkulmamasý gereken birþey olduðunu rahatlýkla söyleyebilirim. Elbette arada tartýþmalar, masraflar, fikir ayrýlýklarý olacak ama zaten bunlar bir kýz arkadaþýnýz olduðunda da mevcut... Zaten kýz babasý olduktan sonra haným ikinci planda kalýyor, ne demek istediðimi kýz babalarý çok iyi anlar Wink

Mert'in ve Gökhan'ýn verdiði örneklere kendilerine göre doðru. Çünkü Ýstanbul'daki harcama ve hayat þartlarý Anadolu ile bir deðil. Benim iþim ve evim arasýndaki mesafe 20km, evden iþe gitmem 12-15dakika arasýnda; bazen acil bir iþim olduðunda 7-8 dakikada gittiðimde oluyor. Ýstanbuldaki ulaþým, kira, yemek, elektrik/su/doðalgaz gibi giderler Türkiye'deki en pahalý fiyatlar... Gaziantep'te en fazla 5 yaþýnda, 3+1 (180-200 m2) bir dairenin aylýk kirasý semtine göre 800-1500TL arasýnda. 500.000TL'ye en lüks ve tutulan semtte, sýfýr, içi yapýlý halde, 260m2 4+1 daire alýrým sana Smiley Araba konusunda da elimden geldiðince yardýmcý olurum; buradaki bayiliklerin birçoðu tanýdýklarda Wink
 
13  Pano / Duyurular ve Ýstekler / Re: Biz Evleniyoruz !!! on: 10 Dec 2013 - 15:47:21
Mutluluklar Smiley
14  Basketbol Dýþý / Teknoloji / Re: Taþýnabilir Bilgisayarlar on: 13 Aug 2013 - 14:38:12
Muyu foruma fazla bakmýyor, twitter'dan sor istersen. Bu arada siteniz hit kazanmasýn diye linke týklamadým bile Smiley
Dünkü maçla ilgili bir gönderme içeren cevap yazmayýn bu mesaja, forumda futbol yasak Deli
Maç mý? Hangi maç? (bilmemezlikten gelme)
Yoksa Drogba'nýn çaktýðý maç mý? (tuzak soru)
Amannn bana ne caným iki de bir sizi yenip, kupa alýyorsak Smiley (Gizli laf sokma)
Cheesy
15  Basketbol Dýþý / Teknoloji / Re: Taþýnabilir Bilgisayarlar on: 12 Aug 2013 - 16:42:16
Sorum özellikle Murat'a þu linkteki tablet özellik/fiyat bakýmýndan nasýldýr? Alternatifleri ne olabilir?
http://www.gsstore.org/hcltablet.asp
Pages: [1] 2 3 4 ... 243