Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Latest posts of: Majere
Welcome, Guest. Please login or register.
22 Oct 2021 - 21:52:04
  Show Posts
Pages: [1] 2 3 4 ... 374
1  Basketbol / Los Angeles Lakers / Re: Haberler on: 26 Nov 2013 - 03:39:03
kobe zaten sorulsa hedefimiz þampiyonluk falan diyecektir. samimidir ya da deðildir beni ilgilendirmiyor. ben, kobe az para alsa lakers için bir çýkýþ yolu var mýydý, ona bakarým. benim þu anda bakýp da görebildiðim kadarýyla 2 senede böyle bir ihtimal yok zaten. o yüzden kobe'nin 15 ya da 20 ya da 25 almasý çok farketmez. lakers kobe'yi kadrosunda bulundurmakla elde edeceði gelirle o paranýn dönüþünü alacak nasýlsa.
2  Basketbol / Los Angeles Lakers / Re: Haberler on: 26 Nov 2013 - 03:12:11
lakers 2015'te kalýcý bir takým kurmayacak zaten. 2016'da kobe'nin kontratý bitiyor. doðru ayarlamayla 2016'da kevin love dýþýnda çok fazla kontrat olmaz ve lakers yoluna bakar.
3  Basketbol / Portland Trailblazers / Re: Gecenin Maçý 2013 -2014 on: 26 Nov 2013 - 02:30:17
indiana ve san antonio'nun fikstürleri de kolaydý þu ana kadar, dileyen açýp bakabilir. portland'a dönersek, benim gözümde 12-2'yi fikstürün kolaylýðýna baðlamakla, form durumu + ortalamanýn biraz altýnda fikstüre baðlamak arasýnda çok fark yok. zaten nispeten kolay maçlar bir takýmý ve oyuncularýný beklenenden daha formda gösterebilir.

neyse... artýk böyle çok hassas konular tartýþýlýyormuþ gibi üslubun birden deðiþtiði noktalarda yazasým gelmiyor.
4  Basketbol / Los Angeles Lakers / Re: Haberler on: 26 Nov 2013 - 02:09:36
açýklama yapýldýðýndan beri çoðu kiþi sanki lakers'ýn önümüzdeki iki senede free agent alma yoluyla tekrar þampiyonluk potasýna girme ihtimali varmýþ da, kobe'ye bu parayý vererek o ihtimali çöpe atmýþlar gibi konuþuyor. bakýnýz nba'de 2014 ve 2015 yazlarýnda free agent olacak oyuncularýn listesi:http://espn.go.com/nba/story/_/id/9947573/nba-free-agents-2014-2015

lakers bu iki listeden kimi alacaktý da kobe 6. yüzüðü kazanacaktý, biri söyleyebilir mi? o iþi mümkün kýlacak bir numaralý adam olan lebron james'in miami'den ayrýlmayacaðýný, birazcýk nba'i takip edip ortamým koklayabilen herkes biliyordur; lebron'un aðzýndan "burada kalacaðým" gibi bir demeç gerekmiyor. sürekli lakers'a yakýþtýrýlan carmelo anthony'yle lakers hiçbir yere varamaz. 2014 yazýnda 30 yaþýnda olacak, oyunun tek yönünde etkili, orada da kobe'yi tamamlayan tipte olmayan bir adam. burada hem gelme ihtimali olan hem de lakers'a uyacak tek bir adam var: kevin love. yanlýþ anlaþýlmasýn, love gelirse o tarihte 37 olacak kobe'yle birlikte lakers'ý þampiyonluða taþýyacaklarýný düþünmüyorum. love sonraki dönemin temel ayaklarýndan biri olabilir, tabii eðer alýnabilirse. fakat o tarihe kadar lakers'ýn kobe'ye bugün verdiði kontrattan ötürü kaçýracaðý büyük bir isim olmayacak.
5  Basketbol / Portland Trailblazers / Re: Gecenin Maçý 2013 -2014 on: 26 Nov 2013 - 01:46:37
Herhalde zamanla gerçekci dereceye oturacak sezonu 72-10 bitirecek deðiliz, sezon öncesi benim projection 43-47 galibiyet arasýydý þimdi 46-50 diyorum.

Zaten sen de bir Portland'lý olarak 12-2'yle lige baþlayan takým için bunu söylüyorsan, geride kalan fikstürün büyük bölümünün kolay bir fikstür olduðunu kabul ediyorsun demektir. Farklý þeylerden bahsetmiyoruz yani, o yüzden maçlarýn detayýna girmeye gerek yok.
6  Basketbol / Portland Trailblazers / Re: Gecenin Maçý 2013 -2014 on: 25 Nov 2013 - 22:57:50
brooklyn 3-10 kalacak deðil ama portland brooklyn'le deron williams, brook lopez ve ak47 yokken oynadý. bucks ise gözüken o ki play-off'u kaçýracak bir takým.

portland'ýn sezon baþý fikstürünün kolay olduðunu söylemek neden bu takýma karþý yapýlmýþ büyük bir saygýsýzlýk gibi algýlanýyor, anlamýyorum. bir kere ortada çok basit bir mantýk var, onun üstünden hareket edelim: sezon baþýnda bu takým için herkes batý'da play-off mücadelesinin içinde olur/play-off yapar dedi, doðru mu? þampiyonluða oynar diyen var mýydý? hayýr. hakkýndaki projection "play-off'a girer" olan bir takým lige 12-2 baþlamýþsa, maçlarýn ne olduðunu bilmeseniz bile bir tahmin yapmanýz gerekse "herhalde kolay fikstürle oynadýlar" dersiniz. kaldý ki maçlar ortada.

portland iyi takým ve çok da düzgün basketbol oynuyorlar; bunu kimse inkar etmiyor zaten. ayrýca son iki maçta (birinde bulls'un b2b oynamasý ve rose'un sakatlýðýnýn büyük etkisi olsa da) büyük karakter koydular ortaya. fakat khazad'ýn da dediði gibi, muhtemelen zamanla daha gerçekçi bir dereceye oturacaktýr bu takým.
7  Basketbol / New York Knicks / Re: Off-season 2013-Fuck you Chandler on: 21 Jul 2013 - 15:23:21
artest lebron'la ancak lebron potaya yakýn sýrtýný döndüðünde eþleþebilir. etrafý kalabalýk deðilken her defasýnda basýp geçiyor lebron çünkü artest çok aðýrlaþtý.
8  Basketbol / Houston Rockets / Re: Off-season 2013 - Dwightmare! on: 18 Jul 2013 - 02:23:59
howard'ýn fundamental bakýmýndan ciddi sorunlarý olduðu açýk ama "en iyisi bu iþte" diye bakarak eskinin longley gibi sýradan pivotlarýnýn bugün yýldýz olacaðý sonucuna varmak bence yanlýþ. illegal defense kuralýnýn kalkmasý ve bugünün özellikle elit takýmlarýnýn savunma stratejilerinin pota civarýný kalabalýk tutmak üzerine olduðunu, ayrýca pota yakýnýnda uzunlar arasýndaki mücadelede savunma oyuncularý lehine ciddi bir standart sapmasý oluþtuðunu gözden kaçýrmamak gerekiyor. evet, howard olaðanüstü atletik yeteneði ve fiziðiyle bir kenara, teknik bakýmdan tam bir kazma ama bugünün duncan, gasol, saðlýklý bynum, monroe gibi post oyunu bilgisi üst düzey oyuncularý bile pota yakýnýnda sürekli ekmek yiyemezler. bu onlarýn yetersiz olmasýyla deðil, savunmalarýn deðiþimiyle alakalý. bence olajuwon, mchale gibi alçak post sanatçýlarý da bugün oynuyor olsalardý, kendi oyunculuk dönemlerindeki kadar rahat hareket edemezlerdi ve oyunlarýný bir parça deðiþtirmek zorunda kalýp, bunu baþaramadýklarý takdirde belki daha az etkileyici istatistiklere ulaþabilirlerdi.
9  Basketbol / Houston Rockets / Re: Off-season 2013 - Dwightmare! on: 6 Jul 2013 - 18:59:33
lakers için 2014 FA'lerinden bir þey çýkmaz da, ömer yine de gereksiz. gasol'ün 5 oynarken daha verimli olduðu kabak gibi ortada artýk. howard gibi bir adam varken onu 4'te kullanmaya çalýþabilirsiniz ama ömer için adamý en rahat oynadýðý yerden sýkýntý yaþadýðý bir role tekrar itmenin mantýðý yok. ha, bana kalsa gasol'ü de hem ona ihtiyacý olan hem de en azýndan play-off'ta yarýþacak bir takýma veririm, örneðin bulls ya da wizards olabilir, eðer istiyorsa ayný güzelliði nash'e de yaparým, kobe'ye acele etme derim ve direk takýmý yatýrýrým. ama lakers bunu yapmayacaktýr, o ayrý mesele.
10  Basketbol / Miami Heat / Re: A Way To Three Peat [Off Season 2013] on: 25 Jun 2013 - 11:15:19
tamam da bazen çok zor durumda kalýyorlar. hele ki karþýlarýna hibbert gibi 220cm boyunda bir adam geldiklerinde apýþýp kaldýlar. rakibe baktýðýnýzda en iyi oyuncusu paul george ama sanki ayný seviyede 2 takým varmýþ gibi sürdü seri. yine lakers gibi bir pota altý geldiklerinde çok aðýr ezilirler.

sonuçta kusursuz takým yok zaten. örneðin lakers da, her ne kadar sahaya yansýtamamýþ olsa da kaðýt üstündeki hesaba göre o pota altýnda hakimiyet kuracak takýmý oluþturmak için atletizm açýðýný kapatamadý. nuggets koþmak istiyor, yarý sahada açýk veriyor. warriors þutör ama fiziksel olarak zayýf kalabiliyor. bulls savunma ve yarý saha takýmý ama hücumda rose varken bile seçenekleri çok fazla deðil. heat de bunu seçiyor. hibbert ve o tipte oyuncular heat'e sorun yaratýyor ama heat de rakiplerini lebron'a karþý gömülme seçeneklerini azaltarak karþýlýk veriyor. ellerindeki artýlarla bütün rakiplerin artýlarýna karþýlýk verebileceklerini düþünüyorlar. pota altýnda bazen zayýf kalýyorlar mý, evet. fakat özellikle final serisinin altýný çizdiði wade-lebron birlikteliðinin spacing sorunlarý gözardý edilmemeli. miami için ikon bir oyuncu olmasý, 30'unu geçmesi ve dizlerinin sorun çýkarmasý gibi faktörler nedeniyle takas edilmesi gibi bir ihtimal bile olmasa da, aslýnda basketbol bakýmýndan ideali wade'in takas edilmesi olurdu miami için. aslýnda ayný sorunun alarmý önceki iki seride de çaldý ama bulls ve pacers baþka noktalarda çok sýkýntýlý takýmlar olduklarý için çok da göze batmadý ve olayý benim de içinde bulunduðum çoðu kiþi "wade'in saðlýksýz olmasý" þeklinde toparlayýp bir kenara býraktý. wade dediðim gibi takas edilemeyeceðine göre bence miami týkaç haline gelecek bir 5 numarayla oynama riskini göze alamaz. þu kadroyla yollarý budur.
11  Basketbol / Miami Heat / Re: A Way To Three Peat [Off Season 2013] on: 24 Jun 2013 - 06:52:45
miami klasik bir pivotla oynamak istemiyor ki... akýllý savunma yapan her takým spacing problemi oluþturuyor bosh + pivotla oynadýklarýnda.
12  Basketbol / New York Knicks / Re: Off-season 2013-Fuck you Chandler on: 25 May 2013 - 01:51:08
deandre jordan serinin kýrýlma maçý olan beþinci maçýn ikinci yarýsýnda en önemli yerlerde, faul problemi ya da sakatlýðý yokken ve marc gasol 5 fauldeyken bile oynatýlmadý. serbest atýþlarýndan ötürü falan da deðil, rezalet oynadýðý için. altýncý maçta da 17 dakika oynayabildi. koçu kendisine taktýðý için deðil, esas görevi olan savunma ve ribaundlarda rakibe karþý koyamadýðý için böyle oldu.

deandre jordan'ýn takýmda net bir yeri olmamasýnýn, chandler'ýn ise kendi takýmýnda olmasýnýn sebebi yetenekleri iþte. senin aralarýndaki tek fark olarak gördüðün serbest atýþ yüzdesi bile çok önemli bir faktör çünkü jordan o kusuru yüzünden özellikle son çeyreklerde sahadayken takýmýný resmen 4 kiþi oynatýyor. deandre jordan'ýn dakikalarýnýn blake griffin'le hiçbir alakasý yok.

bu arada ben "chandler underdog takýmlarý þampiyon yapabilecek bir adam" gibi bir þey söylemedim. söylediðim bir þeyin özünden saptýrýlarak baþka bir þekilde yeniden yazýlmasýndan hoþlanmýyorum.
13  Basketbol / New York Knicks / Re: Off-season 2013-Fuck you Chandler on: 24 May 2013 - 22:44:45
deandre jordan'ýn son 2 senedir hiçbir geliþim gösterememesi çok þey anlatýyor. en fazla vasat bir oyuncu, o da atletizmi ve fiziði sayesinde. "chandler da pas veremiyor, þut atamýyor, ikisi ayný oyuncu, sadece serbest atýþ farký var" demek için bu iki adamý box score'lar dýþýnda takip etmemiþ olmak gerekiyor. chandler pick&roll bitirme ve pick&roll savunma konusunda en üst seviyeye mensup bir uzun. bu sayede 2011'de play-off'a neredeyse daha ilk turdan underdog giren bir takýmýn þampiyon olmasýný saðladý ve geçen sezon da DPOY oldu. saðlýk sorunlarýnýn da etkisiyle kötü bir play-off geçirmiþ olabilir. carmelo anthony de iyi bir play-off geçirmedi, %40'la oynadý.

bledsoe'ya gelince, kendisi harika bir yedek ve daha fazla dakikayý hakediyor ama bu tip adamlarý deðerlendirirken dikkatli olmak gerekir. bledsoe þu anda iddialý bir takýmýn oyun kuruculuðunu yapamaz. zaten kendisinin ne kadar oyun kurucu olduðu epey tartýþýlacak bir konu. bledsoe daha çok avery bradley gibi bir oyuncu. bradley'nin üstüne oyun kuruculuk sorumluluðu yüklenince nasýl sýçtýðýný gördük. iki numaradan süre alabilir ama bu defa da iki sorun ortaya çýkýyor: bazý eþleþmelerde kýsa kalacaktýr ve belki daha da önemlisi, knicks'in en büyük problemi olan oyun zekasý ortalamasýný yükseltecek bir adam deðil. kidd ve prigioni ilk beþte olduklarýnda hem takýma akýl katýyor hem de -kidd'in son dönemi dýþýnda- þut atabildikleri için takýmýn oynamak istediði þeye uyuyorlardý.

knicks chandler'la gelecek yýl þampiyonluk adayý olabilir mi? bence çok düþük ihtimal. ama bledsoe ve jordan bu takýmýn hiçbir önemli eksiðini kapatamayacaklarý gibi, daha fazla açýk yaratýrlar.
14  Basketbol / 2013 Playoff Eþleþmeleri / Re: Miami Heat - Chicago Bulls (Doðu Konferansý Yarý Finali) on: 12 May 2013 - 01:59:25
bu pozisyon bulls'un basketbol oynamaya gelmediðinin kanýtý mý oluyor?
15  Basketbol / 2013 Playoff Eþleþmeleri / Re: Miami Heat - Chicago Bulls (Doðu Konferansý Yarý Finali) on: 9 May 2013 - 16:36:56
arda'nýn dediði gibi hakemler sadece 3'se 5 olmasýný saðladý ama bulls'un sertliðine parmak sallayan bir yönetimin olacaksa bu maçta olmasý iyidir bence. üçüncü maçta böyle bir hakem yönetimi olacaðýný zannetmiyorum. muhtemelen bulls'un kazanmasýna yetmeyecektir o ayrý. thibodeau'nun ceza alma pahasýna bu konuyu gündeme getirmesi iyi olurdu ama bu toplara giren bir koç deðil kendisi.
Pages: [1] 2 3 4 ... 374