Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 Latest posts of: mc
Welcome, Guest. Please login or register.
19 Oct 2021 - 17:36:18
  Show Posts
Pages: [1] 2 3 4 ... 127
1  Basketbol / 2018 - 2019 / Re: (II) batug.com Cola Turka Championship 2018 - 2019 on: 19 Sep 2018 - 19:17:19
bmftil31 - muratcanege@gmail.com
2  Basketbol / 2017 - 2018 / Re: (I) batug.com Premier 2017 - 2018 on: 11 Sep 2017 - 18:19:07
Oy kullandiktan sonra ayni linke girip oylari gorebiliyor olman lazim. Senin oyunu goruyorum ben ki admin olarak giris yapmadim.

https://beta.doodle.com/poll/6wbwhstn7zmmq2z7

10 oy cikti tek bir IL opsiyonu olsun diye. Ligin ayarlarini yapicam buna gore cc: Kubilay.

Yalniz sk kim? Oylama yaparken adinizi veya forum nickinizi net yazarsaniz iyi olur.

sedat koç'tur.
3  Basketbol / 2017 - 2018 / Re: (I) batug.com Premier 2017 - 2018 on: 10 Sep 2017 - 13:05:46
ben oy verip vermediðimi anlayamadým, il spot'u sayýsý için oyum 1.
4  Basketbol Dýþý / Serbest Kürsü / Re: NBA Miner on: 8 Nov 2016 - 11:25:45
Selamlar, taradým siteyi olabildiðince; ancak bulamadým aradýðýmý. Geçmiþ maç skorlarýndan þu soruyu cevaplayacak bir modelleme yapýlabilir mi?

- Nba'de ev sahibi avantajý kaç sayý eder? 

Bu sorunun cevabýný þöyle kullanmak istiyorum: Pacers Hornets deplasmanýnda bu gece ve Hornets 3.5 sayý ile favori. Diyelim ki, bu çalýþmanýn sonucunda Hornets'in ev sahibi avantajý ~2.2, pacers'ýn ise ~1.9 çýktý. Bu durumda, eðer bu maç Indiana'da oynansaydý, 3.5 - 2.2 - 2 (nötr saha) - 1.9 = -2.6 -> Pacers 2.5 sayý ile favori olacaktý.

Daha geçen gün Pacers Bulls'a karþý içeride 3.5 sayý ile favoriydi. Bu durumda, Hornets Bulls'tan 1 sayý daha güçlü bir takým mý? Nfl'de bariz olarak ev sahibi dezavantajý olmayan takýmlar için 3 sayý kabul ediliyor, bunun Nba deðerlerini merak ediyorum.

Tabi benim merakýmdan önemlisi, site için de güzel bir feature olacaktýr.

Tam mesai biterken yazdým da, hýzlý yazdým. Bu durumda, Hornets Bulls'tan 1 sayý daha güçlü bir takým mý? Açýp power rankings'imi, bunu karþýlaþtýrmak istiyorum. Eðer Bulls Hornets'ten yukarýdaysa kendi ranking'imde, o zaman Pacers +3.5 bahisi yapmam gerekiyor. Power rankings'imi düzgün yapabiliyorsam, uzun vadede para kazanýrým.

Nötr sahaya yukarýda 2 sayý diye salladým, kaç olmalý?
5  Basketbol Dýþý / Serbest Kürsü / Re: NBA Miner on: 7 Nov 2016 - 19:16:04
Selamlar, taradým siteyi olabildiðince; ancak bulamadým aradýðýmý. Geçmiþ maç skorlarýndan þu soruyu cevaplayacak bir modelleme yapýlabilir mi?

- Nba'de ev sahibi avantajý kaç sayý eder? 

Bu sorunun cevabýný þöyle kullanmak istiyorum: Pacers Hornets deplasmanýnda bu gece ve Hornets 3.5 sayý ile favori. Diyelim ki, bu çalýþmanýn sonucunda Hornets'in ev sahibi avantajý ~2.2, pacers'ýn ise ~1.9 çýktý. Bu durumda, eðer bu maç Indiana'da oynansaydý, 3.5 - 2.2 - 2 (nötr saha) - 1.9 = -2.6 -> Pacers 2.5 sayý ile favori olacaktý.

Daha geçen gün Pacers Bulls'a karþý içeride 3.5 sayý ile favoriydi. Bu durumda, Hornets Bulls'tan 1 sayý daha güçlü bir takým mý? Nfl'de bariz olarak ev sahibi dezavantajý olmayan takýmlar için 3 sayý kabul ediliyor, bunun Nba deðerlerini merak ediyorum.

Tabi benim merakýmdan önemlisi, site için de güzel bir feature olacaktýr.
6  Basketbol / Fantezi Oyunlar / Re: Startin5 on: 27 Oct 2016 - 19:30:20
Bir oyuncu serbest býrakýldýðý zaman, waiver süresi kadar (sizin ligde 1'miþ) waiver'da kalýr. Players sekmesi altýnda bu oyuncu þöyle gözükür:

G. Temple Sac - PG,SG
5:30 am vs SA
W (Oct 29)

Bu, Oct 29'da Garrett Temple'ýn waiver'ýný temizleyeceði anlamýna gelir.

Bu durumda;

1- Temple'ý free'ye býrakan kiþi, 30 Oct'a kadar Temple'ý takýmýna katamaz.
2- Eðer sadece bir kiþi Temple'ý takýmýna eklemek isterse (add player), 30 Oct sabahý saat 10 ya da 10 buçukta (sürekli unutuyorum tam saati) bu oyuncu o takýma katýlýr.
3- Eðer birden fazla kiþi Temple'ý takýmýna eklemek isterse, 30 Oct sabahý, hangisinin waiver priority'si yüksekse o oyuncunun takýmýna katýlýr.

Mesela ben þimdi adýnýn yanýnda W (Oct29) yazan Temple'a add player dediðimde, oyun bana þunu söylüyor: If successful, this waiver claim will be reflected in your lineup for Sunday, Oct 30.

Waiver'dan oyuncu alýndýðý takdirde, otomatikman waiver priority'si en arkaya düþer.

Ýsminin yanýnda W ibaresi bulunmayan oyuncular ise add player iþlemi yapýlýr yapýlmaz o takýma katýlýr.
7  Basketbol / Fantezi Oyunlar / Re: Startin5 on: 27 Oct 2016 - 19:19:57
waiver priority, waiver'ý temizlenmemiþ bir oyuncuya birden fazla oyuncu talip olduðu zaman önem kazanýyor abi. priority'de daha yüksekte olan alýyor o adamý.
8  Basketbol / Fantezi Oyunlar / Re: Startin5 on: 27 Oct 2016 - 16:31:19
Arkadaþlar anladýðým kadarýylar haftada 4 oyuncuyu free den alabiliyoruz kadromuzdaki diðer oyuncular ile deðiþtirip. Sorularým;

1) Arkadaþlarýmýzýn deðiþtiridiði oyuncularý yine free den alabilir miyiz? Atýyorum Kayhan Lebronu serbest býraktý. Ben onu alabilirmiyim?

2) Waive yaptýðýmýz oyuncumuzu tekrar alma gibi bir ön þart var mý? Yani takýmdan býrakýlan 1 hafta içinde alýrsak biz mi alabiliyoruz gibi.

3) Ben bu hafta Real ile eþleþmiþim. Bakýyorum onun bana 4-5 üstünlüðü var. Bu nedir? Hafta sonuna kadar önde olan mý kazanýyor haftayý? Amaç o hafta rakibi istatisitiki olarak geçmeye çalýþmak mý?

4) Free aldýðýmýz oyuncularýmýz 4 ile sýnýrlý. Bu sýnýr her hafta mý kalkýyor? Yoksa aldýðýmýz tarihten itibaren mi düþünyor? Þöyle ki; Ben o hafta 5 gün kimseyi freeden almadým. 6. gün 3 oyunucuyu aldým ve ertesi gün hafta bitti. Yeni hafta da 1 gün 3 oyuncu yine freeden alabilir miyim? Yoksa aldýðým 6.günden sonra en az 1 hafta mý beklemem gerekiyor?

5) Kadroda iyi oynayan fakat koyamadýðým (tarih çakýþmasý) oyuncularým da bulunmakta. Bazý günler ise kadroyu tamamlayamýyorum. Sizce bu oyunuclarý tutup yoluma devam mý edeyim eksik olarak yoksa freeden adam mý alayým. Sonra alamam diye endiþeleniyorum zaaaaaa

6) Takas nasýl yapýyoruz? Bazý oyunculara deðerinden az ödenmiþ bazýlarýna çok ödenmiþ bunu da gördüm.

Evet teþekkür ederim güzel oyunmuþ deðiþik olmuþ.

Gördüðüm kadarýyla biraz sleepýr aradým bazý arkadaþlar kim hangi takýmda ilk beþ iyi biliyor isimlerini vermiyeyim. Zaten kadrolarýna bu oynayan adamlarý draftte katmýþlar. Daha sezon baþý ama bunlarý öðrenmek iyi olacak.

1 - free'ye býrakýlan oyuncuyu geri alabilirsin. ancak waiver'ýný temizlemeden geri alýrsan, kendi waiver hakkýný kullanmýþ olur ve waiver priority listesinde son sýraya düþersin. waiver'ýný temizledikten sonra, istediðin gibi alabilirsin. (waiver temizleme gün sayýsýna lig ayarlarýndan bakabilirsin.)

2- öyle bir ön þart yok, hatta býraktýðýn oyuncuyu waiver'ýný temizlemeden geri alamazsýn.

3- head to head liglerde her hafta (fantazi basketbolda hafta pazartesi maçlarýyla baþlar pazar maçlarýyla sona erer.) 9 ya da lig ayarý neyse, o kadar kategori üzerinden maç yaparsýn. maçý 5-4 kazanýrsan galibiyet hanene 5, maðlubiyet hanene 4 yazýlýr. bu þekilde ligdeki puan durumu üstüste eklene eklene oluþur.

4- liginizdeki free agent hamle sýnýrý 4'müþ. eðer özel bir kural tanýmlamadýysanýz, bu, fantazi haftasý (tanýmý yukarýda) içinde 4 tane add/drop yapabileceðin anlamýna geliyor, yine özel olarak ayarlanmadýysa, kullanýlmayan haklar gelecek haftaya aktarýlmýyor. 4 hakkýný cumartesi gecesi de kullansan, haftaya yayarak birer birer de kullansan, pazartesi günü haklarýn sýfýrlanýr.

5- iyi oynayan ancak çakýþma dolayýsýyla aktif kadrona katamadýðýn oyuncularla ilgili yapacak biþey yok. ancak serbest oyuncu havuzunda, elindekileri býrakmaya deðeceðini düþündüðün oyuncular varsa, boþ günleri doldurmak için haklarýný kullanabilirsin. sizin lig biraz deðiþik açýk arttýrmalý falan hiç oynamadým; ama ben genelde kadromda sürekli rotasyona sokabileceðim bir iki çöp oyuncu bulundurmaya çalýþýrým. özellikle az maçýn olduðu perþembe ve pazar günlerinde, eðer bu çöplerin maçý yoksa, yerlerine baþka çöpler koyup, yapacaklarý 1 blokla top çalmayla kategori çalmayý deneyebilirsin. dolayýsýyla bu çöpleri seçerken de seride o ana kadar yakýn giden kategorileri düþünerek seçimler yapmalýsýn.

6- takas direk bodozlama yapýlýyor, yine açýk arttýrmalý ligdeki dinamikleri bilmiyorum; ama iki tarafýn anlaþmasý ve ligdeki nüfus sayýsýnýn en az 1/3'ünün takasý vetolamamasý yeterli.

7- bir tane de ben ekleyeyim: pazar günü ya da haftanýn herhangi bir gününde bütün oyuncularý oynatmak zorunda deðilsin. mesela ben bu sene primera'da haftalýk blok ortalamasý çift haneyi geçemeyecek bir takým kurdum ve bu hafta karþýlaþtýðým arkadaþta anthony davis ve anthony drummond var. ikisi bütün takýmýmdan daha fazla blok yapabilir. yine ayný takýmda john henson da var. dolayýsýyla ben karþýlaþtýðým arkadaþýn yerinde olsam, bütün hafta henson'ý bench'te býrakýp, diðer uzunlarýmýn ribaunt ve bloðu kazanmalarýný bekleyip, henson'un da yok yere faul yüzdesine sýçmasýna engel olmaya çalýþabilirdim.

8 - yine ligdeki dinamikleri bilmiyorum; ancak biliyorsun pazar günleri maçlarýn baþlangýç saatleri arasýnda farklar var. þu tip durumlar olabiliyor, ne bileyim son güne 3 ribaunt 5 asist 2 top kaybý geride girdiðini düþün ve senin dört tane adamýn oynayacak, rakibinin de iki tane. ve senin oyuncularýnýn ikisi gündüz seansýnda, diðer ikisi gece seansýnda, rakibinin iki oyuncusu da gece seansýnda oynayacak. senin gündüz seansýnda oynayan iki oyuncunun 18 ribaunt 12 asist ve 1 top kaybý yaptýðýný varsayalým. yani son seansa (senin ve rakibinin ikiþer oyuncusunun oynayacaðý pazar gecesi pasifik kýyýsý maçlarý mesela) 15 ribaunt 7 asist önde, 3 top kaybý geride giriyorsun. burada þunun kararýný verebilirsin, rakibimdeki iki adam 15 ribaunt 7 asist yapabilir mi? eðer bu sorunun cevabý "normal þartlar altýnda yapamaz" ise, o zaman senin de kalan iki oyuncunu bench'e çekmen lazým ki, eðer rakibin pazar gecesi erken uyumayý tercih ettiyse, top kaybýný da kazanarak cezalandýrabilesin. 

9 - draft tabii ki önemli; ama bence sezon içinde, çöpten altýn bulmak da en az draft kadar önemli. ben 15 oyuncunun seçildiði 18 takýmlý ligde oynuyorum, dolayýsýyla mesela dünkü maçýndan sonra joe harris ve justin hamilton, ya da iþte ilk günden jonathan simmons falan gibi oyuncular benim oynadýðým ligde çok önemli. siz kaç kiþisiniz, kaç oyuncu seçiyorsunuz bilmiyorum, serbest oyuncu havuzu o kadar boktan olmayabilir; ancak nba'in her sezonunda yýrtýk dondan çýkýp ortalýðý kasýp kavuran adamlarý, herkesten önce takýma katmak, ya da ne bileyim kronik sakatlýklarý olan oyuncularýn arkasýndaki bench oyuncularýný gözlemlemek, iþte playoff harici kalan takýmlarýn veteran yýldýzlarýnýn arkasýndaki bench oyuncularýný kollamak, fantazi sezonunun en önemli haftalarý olan nba normal sezonunun son haftalarýnda, boktan takýmlarda coþma ihtimali olan adamlarý öngörebilmek ya da patlar patlamaz herkesten önce davranmak, vs. gibi þeyler þampiyonluðun anahtarlarý. ben daha bu kadar senede draft'ta ilk turdan aldýðý adamla þampiyon olanýný görmedim; ama geçen sezon shelvin mack'le olanýný gördüm mesela. (justin hamilton ben baktýðýmdan 10 dakika önce alýnmýþtý, eðer otobüste candy crush oynamak yerine fantazi baksaydým, ben alabilecektim. ha alsaydým ne olacak o ayrý da, sonuçta almak için lige girip, adýný arama motoruna yazdým. bunu þundan anlatýyorum, bunlarý diyince genelde "benim o kadar ayýracak vaktim yok" cevabý geliyor da, aslýnda ekstradan bir vakit ayýrmýyorum.)
9  Basketbol / Fantezi Oyunlar / Re: NFL Fantezi Ligi on: 15 Aug 2016 - 12:46:13
oynarým lig oluþursa
10  Pano / Duyurular ve Ýstekler / Re: I still love this forum... on: 20 Jul 2016 - 19:02:00
Persembe-cuma ulus'ta turk telekom sistem odalarinda olacagim cogunlukla. Donusum mechul dedigim gibi ama eyvallah, aklimda.
11  Pano / Duyurular ve Ýstekler / Re: I still love this forum... on: 20 Jul 2016 - 17:49:59
Bu sabah 5 bucukta Ankara'ya gidiyorum, donusum mechul. Katilmaya calisacagim.
12  Basketbol / Mock Draft, NCAA & Offseason / Re: Takas söylentileri ve son durum on: 25 Feb 2016 - 11:37:06
Oyuncuyu çok beðendiðimden falan deðil de þunu yapabilmiþ de üç tane oyuncu var tarihte; For single seasons; played in the NBA/BAA; in the regular season; from 1946-47 to 2015-16; requiring Minutes Per Game <= 20 and Points Per Game >= 9 and Rebounds Per Game >= 7

Parametreyi 26 dakikaya çýkartýnca Plumlee'nin oynadýðý 25.1 dakikayý kapsamak için de, bu sayý 108'e çýkýyor. Bu listede David Robinson'undan, Arvydas Sabonis'ine, Bill Walton'undan Moses Malone'una gibi isimler mevcut. Bu 108 isimden 19'u aktif oyuncu gözüküyor; ama Drew Gooden, Greg Oden, Nazr Mohammed ve Carlos Boozer'ý eleyince de, küçümsenen bu istatistikleri bir sezonda yapmýþ sadece 15 aktif oyuncu gözüküyor.

25.1 dakikadan fazla süre alýrsa istatistiklerini o oranda arttýrabilir mi, 25.1 dakikadan fazla sahada kalamamasýnýn sebepleri nedir, bu sebepler onu kötü oyuncu yapar mý, vesaire gibi þeyler baþka bir tartýþma konusu tabii ki, bu konularda ahkam kesecek kadar Blazers maçý izlemedim bu sezon. Öte yandan, henüz 25 yaþýnda, ligde üçüncü sezonunu geçiren "almost 7 footer" bir adamýn kýsa kariyerine baktýðýmda, her sezon sürelerinin arttýðýný ve hepsinde de istatistiklerinin de iyileþtiðini görüyorum.

Bu artan cap ve verilecek kontratlara þu anda kafam basmýyor, sanýrým yazýn gerçek kontratlarý görene kadar da kafam basmayacak. Ancak bu tip karþýlaþtýrmalar pek saðlýklý olmasa da, yukarýda bahsettiðim listede adý geçtiði için adý aklýma gelen Enes Kanter'in "eski" cap'le aldýðý kontrata bakýnca, Plumlee'nin "yeni" cap'le yýllýðý çift haneli kontrat almamasý çok büyük bir sürpriz olacaktýr.
13  Basketbol / Los Angeles Lakers / Re: Haberler on: 25 Feb 2016 - 11:14:06
inner circle'da nance ayýplanmýþtýr zaten, adam biþey demeden niye kalkmýyorsun diye
14  Basketbol / Philadelphia 76ers / Re: Gecenin Maçý 2012 - 2013 on: 1 Dec 2015 - 19:41:26
güzel topic'e yazmýþsýn abi, üstteki mesajlara bakýnca önce afalladým ama nostaljik oldu biraz daha geriye gidince
15  Basketbol / Los Angeles Clippers / Re: Haberler on: 17 Nov 2015 - 19:24:09
@mert

abi geçen sene bu 3&d'lerin ne kolaylýkta bulunup bulunmadýðý konusunda ufak bir tartýþmaya girmiþtik, niyetim yok oradaki görüþlerimi tekrarlamaya da, bu sezon ortalama aldýðý 27 dakikada %18'le maç baþýna 0.4 üçlük sokan (çaylak sezonunda da 21 dakikada %31'le maç baþýna 0.8 tane sokmuþ), ne derece savunmacý olduðunu da sixers'ýn þu versiyonunda oynadýðý sürece deðerlendiremeyeceðimiz jerami grant'i "3&d'ler çok kolay bulunuyor" önermene örnek olarak sunman komik olmuþ, kusura bakma.

bir de bir senede ne kadar çabuk deðiþmiþ bu iþler:

alp þutör savunmacý nba'de en az bulunan þey þu anda. býrak 2 taneyi, bi tane elle tutulur bulsalar yeter.
Pages: [1] 2 3 4 ... 127