Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/61/1004561/batug.org/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3 1. Batug.com Aðaç Dikme Günleri
Welcome, Guest. Please login or register.
26 Sep 2021 - 22:55:18
batug.com forum sayfalari  |  Pano  |  Duyurular ve Ýstekler  |  Topic: 1. Batug.com Aðaç Dikme Günleri 0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Poll
Question: Naapalým?
Parayý hemen kullanalým, ne bulursak dikelim - 15 (35.7%)
Parayý repoya, altýna yatýralým bekleyelim coþalým batug aðaçlýðý yapalým - 27 (64.3%)
Total Voters: 39

Pages: [1] 2 3 4 ... 11
Author Topic: 1. Batug.com Aðaç Dikme Günleri  (Read 107926 times)
WC
Veteran
Pro. Member
*****
Offline Offline

Posts: 4.928

nokta


View Profile
« on: 23 Aug 2006 - 11:29:05 »

Son bir haftadýr çýkan yangýn haberlerini duydukça benimde içim yanýyor  Cry Cry Cry
Bu gün bir sitede gördüðüm haberde yangýnlarý PKK üstlendi yazýyor iyice deliriyorum  Angry

Ýçimizde bu konularda benden daha bilgili olan arkadaþlar vardýr muhakkak, TEMA ya üye olan filan varsa bir el atsýn þu iþe...

Neler yapabiliriz, yakýnda açýlacak bir kampanya filan varsa nasýl katýlabiliriz...

Garanti Bankasý'na havale için;

Garanti Bankasý - Akdeniz Merkez Þubesi (Antalya)
Gökhan Özþahin
Þube no: 351 - Hesap No : 6693422

« Last Edit: 28 Aug 2006 - 22:13:25 by BabyShaq » Logged
Ole
Forumun Arýza'sý
Sr. Member
****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 750


View Profile
« Reply #1 on: 23 Aug 2006 - 13:25:48 »

Bence de çok güzel fikir. Ýzmir'de olduðumdan katýlamam organizasyona ama en azýndan maddi yardým yapmak isterim
Logged
James
The King
Yönetici
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1.405


Rise Up


View Profile
« Reply #2 on: 23 Aug 2006 - 14:07:15 »

Organizasyona Ýstanbul veya Ankara'da olursa katýlmak isterim ama bunun haricinde bir aksilik olup  katýlamasamda maddi yardým yapabilirim bütçem ölçüsünde. 
Logged

The Most Overrated Player in the Universe  is D. Rose
gilamaniac
Kiwi
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 8.909


Iker Casillas


View Profile WWW
« Reply #3 on: 23 Aug 2006 - 14:34:58 »

abi illa istanbul ankara vs mi olmalý Türkiye sýnýrlarýnda olsa yetmez mi?

bence zorlayýp 1000e tamamlarýz en azýndan deneyebiliriz. Yalnýz merak ettigim sey bu agaclarý diktikten sonra bakýmý nasýl oluyor??

kayseride bissuru hatýra ormaný var ama cogu agac kurumus ormandan cok calýlýk gibi gorunuyorlar...
Logged

Son Turnuva Þampiyonu
Cagatay
Yönetici
Pro. Member
*****
Offline Offline

Posts: 3.625


View Profile
« Reply #4 on: 23 Aug 2006 - 14:45:44 »

Biz dün annemle yaylada bahçeye 4 þeftali 1 kiraz diktik baþlangýç olarak  geyik
Logged

Gorky
Forum Kobe'si
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 4.445


View Profile
« Reply #5 on: 23 Aug 2006 - 14:51:05 »

Ben de seve seve maddi yardýmda bulunurum.Þu an son senem olduðu için böyle bir organizasyona gelip katýlamayabilirim gerçi ama bu olayýn bir parçasý da olmak bana gurur verir.
Logged

CunCun
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1.595


View Profile
« Reply #6 on: 23 Aug 2006 - 15:05:56 »

Bence de 1000 tane toplanabilir.Bilmiyorum bencilce bir düþünce mi olucak ama böyle birþey baþarýlabilirse BATUG adý kullanýlmalý.Belki birilerine sosyal örnek olabiliriz.TEMA üzerinden olursa zaten TEMA nýn iþi düþüncesi oluþabiliyor insanlarda.
Logged
Slaughter
Global Moderator
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 2.208View Profile WWW
« Reply #7 on: 23 Aug 2006 - 15:21:53 »

Evet bu son günler baya kötü doða açýsýndan. Ben Ýzmir'deyim ve katýlmam zor olur.( Tabi Ýzmir'de olursa katýlýrým ) Ama kesinlikle maddi katkýda bulunurum.
Logged
Toni Kukoc
Forum Fordçusu
Administrator
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 4.172


View Profile
« Reply #8 on: 23 Aug 2006 - 15:54:50 »

ben gökhanin ocagina incir aaaci dikerek katilmak istiyorum kampanyaya
Logged


ai#3
ai#3
Yazar
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 3.054


mezara kadar


View Profile WWW
« Reply #9 on: 23 Aug 2006 - 15:58:13 »

önceliklen süper fikir belirtiyim bi dikili aðacým ossun þu dünyada  Grin meriç nehrinin karþýsýnda yunan tarafýnda aciyip güzel fideler var kaçýrabilirim ordan biþiler  Cheesy
Logged

WC
Veteran
Pro. Member
*****
Offline Offline

Posts: 4.928

nokta


View Profile
« Reply #10 on: 23 Aug 2006 - 16:32:05 »

Quote
Sayýn Kayhan Kayraklý,

TEMA Vakfý, aðaçlandýrma çalýþmalarýný gerçekleþtirmek için yangýn ya da benzeri olaylarýn yaþanmasýný beklememekte ve halkýmýzýn desteði ile çalýþmalarýný yýl boyunca sürdürmektedir. Vakýf, bugüne kadar 66 ayrý aðaçlandýrma ve erozyon kontrolü projesinde; çevre ve Orman Bakanlýðý, Askeri Birlikler, Kamu Kurumlarý ve gönüllülerimizin de desteðiyle çeþitli kiþi ve kuruluþlarýn sponsorluðunda, yaklaþýk 3570 hektar alanda 4.111.000 adet fidan dikilmesini ve 640 milyon meþe tohumunun toprakla buluþmasýný saðlamýþtýr. (Proje çalýþmalarýmýzla ilgili bilgileri www.tema.org.tr adlý sitemizden öðrenebilir, sahalarýn fotoðraflarýný görebilirsiniz)

Yanan Orman Alanlarýnýn aðaçlandýrýlmasý ile ilgili olarak temsilcilerimiz, kendi illerindeki yerel yönetimlerle irtibat halindedir ve her türlü geliþmeyi yakýndan takip etmekte ve içinde yer almaktadýr. Anayasamýz çevre ve Orman Bakanlýðý'na yanan sahalarý 1 yýl içinde aðaçlandýrmakla yükümlü kýlmýþtýr. Yanan orman alanlarýnýn resmi tahsisi yapýlmadan bakanlýk dýþýndaki bir kiþi ya da kurum tarafýndan aðaçlandýrýlmasý zaten yasal olarak mümkün deðildir. Bunun baþarýlmasý için TEMA Vakfý ve bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý Bakanlýðýmýza her türlü desteði vermeye her zaman hazýrdýr. Konuya göstermiþ olduðunuz hassasiyet için teþekkür ederiz, zira bu konuda bilincin artmasý ormanlarýmýzýn korunmasý için büyük önem taþýmaktadýr.

Saygýlarýmýzla.

tema dan gelen mail bu þekilde... kalýn yazdýðým kýsým çok ilginç. gerçekten oralarýn yerine neler yapýlacaðýný takip edebilsek halk olarak adam olduk demektir...

bence de 1000 adeti toplarýz gibime geliyor, izmitte yaparsak kolay olur sanýrým hepimiz için... ismail iþi bir ciddiyete döküp sorsana durumu Wink
Logged
lombuck
Forum Lombak'ý
Veteran
Sr. Member
*****
Offline Offline

Posts: 976


Praise the Lord!


View Profile
« Reply #11 on: 23 Aug 2006 - 16:36:06 »

Güzel kampanya, sonuna kadar destekliyor ve huzurlarýnýzdan bir türküyle ayrýlýyorum...

tohumlar fidana, fidanlar agaca,agaclar ormana donmeli yurdumda
yuvadýr kuþlara, örtüdür topraða, can verir doðaya,ormanlar yurdumda
bir tek dal kýrmadan, ormansýz kalmadan, her insan bir fidan dikmeli yurdumda

Logged

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktýr, fakat NBA ilelebet payidar kalacaktýr" Michael Jeffrey Jordan
Fowler
Full Member
***
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 628


View Profile
« Reply #12 on: 23 Aug 2006 - 18:06:13 »

Bunu düþünmeniz bile güzel, gerçekten mükemmel bir kampanya... Ben de elimden gelen katkýyý yapmaya çalýþýrým.
Logged

Sekerford
þampiyon
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 5.989


Forum Raþidi


View Profile
« Reply #13 on: 23 Aug 2006 - 18:14:15 »

ya yapöýþken adam gibi toplayalým batug forum grubu olarak ormana ismimizide verelim daha güzel olur kanýmca. Tek fidanýn bize maliyetinden çýkarsak yaklaþýk 4 milyon desek hadi 2000 tanede 8 milyar eder. Turnuvaya harcadýðýmýz parayý bence boyle bir organizasyona kaydýrabiliriz. Etkinliðimizi bir gun yapýp fidanlarýmýzý dikeriz. Bence unutulacak bir yardýmdansa ormanýmýzý adlandýrmak çok daha önemli. Ayrýca bu etkinlik grubumuzun adýnýda daha çok duyuracaktýr. Keza sitemize bunlarlailgili reklam alabilirz yada yardým amaçlý organize olabilriz. BEnim fikrim toparlanýp ormaný kuralým enaz 2000 aðaçla girilmeli. kiþi baþý 50 ytl versek 100 kiþiden iþ çözülür
Logged

Gökhan
Global Moderator
Pro. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 7.678


Poop on them Oliver


View Profile
« Reply #14 on: 23 Aug 2006 - 18:59:14 »

Bunun için bir hesaba (benim boþta bi hesabým var mesela Deli ) fon oluþturup bir anda yüklenmek yerine her ay belirli miktarda ya da elimize para geçtiðinde buraya aktarýp, yeterli miktara ulaþtýðýmýzda kendi hatýra ormanýmýzý (takip açýsýndan kolay ulaþýlabileceðimiz bir yer olsa fena olmaz tabi ama aðaç aðaçtýr, nereye dikersen dik) oluþturabiliriz. "Haydi lan hemen yapalým" diye heyecan yapmaya gerek yok, yeter ki unutmayalým.

Kayhan senin aldýðýn maille ilgili olan þey sanýrým; bu tarla için yer açmak amacýyla orman arazisini yakanlara fýrsat vermemek için yanan bölge Orman Bakanlýðý'nýn kontrolü altýnda tutulup, orada aðaç yetiþebilecek duruma geldiði zaman aðaçlandýrýlmasý yapýlýyor. Takdir edersin ki orman yangýnýndan hemen sonra aðaç dikemezsin oraya, bir süre geçmesi lazým. Onun kontrolünü de böyle bir kararla almýþ olabilirler.

Alim gel dik biladerim
Logged
Pages: [1] 2 3 4 ... 11
batug.com forum sayfalari  |  Pano  |  Duyurular ve Ýstekler  |  Topic: 1. Batug.com Aðaç Dikme Günleri « previous next »
    Jump to: